WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy)


ADRESAT:

CHARME Krystyna Wojnarska, ul. Piłsudskiego 31, lokal 112 (Błękitne Centrum) 05-120 Legionowo, NIP: 5211663668, adres e-mail: bok.charme@vp.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy kupna / sprzedaży następujących towarów(*):


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - ............................................................................

Numer dokumentu sprzedaży faktura / paragon / numer zamówienia - .......................


Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - ..............................................................................


Adres konsumenta(-ów) - .............................................................................................


Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot:


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):


Data - (*) Niepotrzebne skreślić.


www.charme-madame.pl / bok.charme@vp.pl / tel. 665 031 602